...
8 VI 2020, 08:00:00
Ze względu na obecną, trudną sytuację epidemiczną oraz gospodarczą, Kancelaria zdecydowała się na rozpoczęcie programu bezpłatnych porad prawnych w sprawach związanych bezpośrednio ze skutkami pandemii COViD-19 (m.in. tzw. tarcze antykryzysowe).

6 III 2015, 16:42:00
Nie ulega wątpliwości, że wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego, jako czynność przedsięwzięta bezpośrednio w celu zaspokojenia roszczenia (art. 123 § 1 pkt 1 k.c.), przerywa bieg terminu przedawnienia. Czy skutek taki wystąpi jednak w każdym przypadku?

27 I 2015, 17:00:00

Zgodnie z art. 54 ust. 1 Prawa bankowego środki pieniężne znajdujące się na rachunkach oszczędnościowych, rachunkach oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz na rachunkach terminowych lokat oszczędnościowych jednej osoby, niezależnie od liczby zawartych umów, są wolne od zajęcia na podstawie sądowego lub administracyjnego tytułu wykonawczego do wysokości trzykrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, bez wypłat nagród z zysku, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za okres bezpośrednio poprzedzający dzień wystawienia tytułu wykonawczego.

9 V 2014, 16:31:00

Jest już pierwsza odpowiedź na pozew o zobowiązanie Spółki Socrates Investment S.A. w Katowicach do odkupu akcji. Spółka domaga się oddalenia powództwa w całości, powołując się na brak prawidłowego złożenia wniosku o odkup akcji.

14 III 2014, 16:45:00
Przez tzw. opcję sprzedaży rozumie się umowę, w ramach której wystawca opcji gwarantuje nabywcy opcji prawo do sprzedaży instrumentu bazowego, np. akcji, po z góry ustalonej cenie.

...
Kancelaria 2012 all rights reserved
ul. Jutrzenka 8/31, 60-373 Poznań, tel.: 692 326 880