...
3 III 2014, 10:28:00
Zgodnie z art. 118 § 2 Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia (k.p.w.) w razie uniewinnienia obwinionego lub umorzenia postępowania w sprawie, w której wniosek o ukaranie złożył oskarżyciel publiczny, koszty postępowania ponosi Skarb Państwa, a gdy wniosek taki złożył oskarżyciel posiłkowy - ten oskarżyciel.

21 II 2014, 16:55:00
Zgodnie z art. 883 § 1 i 2 k.c. poręczyciel może podnieść przeciwko wierzycielowi wszelkie zarzuty, które przysługują dłużnikowi; w szczególności poręczyciel może potrącić wierzytelność przysługującą dłużnikowi względem wierzyciela. Poręczyciel nie traci powyższych zarzutów, chociażby dłużnik zrzekł się ich albo uznał roszczenie wierzyciela.
3 II 2014, 16:49:00
W jednej ze spraw, którymi nie tak dawno zajmował się Sąd Najwyższy, wierzyciel ze skargi paulińskiej wystąpił z wnioskiem o wpis hipoteki przymusowej na nieruchomości, która została sprzedana przez jego dłużnika na rzecz osoby trzeciej.
14 I 2014, 16:26:00
Zdarza się, że jeszcze przed wszczęciem egzekucji, dłużnik dokonuje zmiany nazwiska lub nazwy spółki. W rezultacie, dane dłużnika zawarte w tytule wykonawczym różnią się od jego aktualnej nazwy, wynikającej np. z odpisu z KRS.
7 I 2014, 16:23:00
Zdarza się, że jeszcze przed wszczęciem egzekucji, dłużnik dokonuje zmiany nazwiska lub nazwy spółki. W rezultacie, dane dłużnika zawarte w tytule wykonawczym różnią się od jego aktualnej nazwy, wynikającej np. z odpisu z KRS.
Czy zmiana nazwy dłużnika może utrudnić prowadzenie postępowania egzekucyjnego?

...
Kancelaria 2012 all rights reserved
ul. Jutrzenka 8/31, 60-373 Poznań, tel.: 692 326 880