...
5 XII 2013, 16:48:00
Zgodnie z art. 49 ust. 7 zd. 1 Ustawy o komornikach sądowych i egzekucji z dnia 29 sierpnia 1997 r. (dalej: Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. ) dłużnik może złożyć w terminie 7 dni od dnia uzyskania informacji o ściągnięciu opłaty albo od dnia doręczenia postanowienia komornika wzywającego do uiszczenia należności wniosek o obniżenie wysokości opłaty egzekucyjnej. Do wniosku stosuje się odpowiednio przepisy art. 767-767(4) Kodeksu postępowania cywilnego (art. 49 ust. 9 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.).

8 XI 2013, 16:29:00
Zdarza się niekiedy, że kredyt, który został poręczony przez kilka osób, zostaje spłacony tylko przez jednego z poręczycieli. Czy poręczyciel, który dokonał takiej spłaty, może domagać się zwrotu od pozostałych poręczycieli?

25 X 2013, 16:42:00
Tak. Zgodnie z art. 802 k.p.c. jeżeli miejsce pobytu dłużnika nie jest znane, sąd ustanowi dla niego kuratora z urzędu, gdy egzekucja ma być wszczęta z urzędu, w innych zaś sprawach - na wniosek wierzyciela.
18 X 2013, 16:31:00
Zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 27 czerwca 2013 r., III CZP 32/13, na postanowienie sądu I instancji w przedmiocie obniżenia opłaty egzekucyjnej (art. 49 ust. 7 ustawy z 27.8.1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji) stronom (wierzycielowi oraz dłużnikowi) przysługuje zażalenie.
8 X 2013, 17:19:00

Na wokandzie Sądu Najwyższego pojawia się po raz kolejny zagadnienie dotyczące zatwierdzenia uchylenia się od skutków prawnych niezłożenia oświadczenia o przyjęciu bądź odrzuceniu spadku.

...
Kancelaria 2012 all rights reserved
ul. Jutrzenka 8/31, 60-373 Poznań, tel.: 692 326 880