...
30 IX 2013, 16:44:00
Powracam do tematu dotyczącego zakresu egzekucji prowadzonej z rachunku bankowego.
Jak wskazałem w opinii zamieszczonej na stronach Kancelarii, jedynym ograniczeniem egzekucji z rachunku bankowego jest wyłączenie określonych kwot spod zajęcia wskazane w art. 54 Prawa bankowego.

11 IX 2013, 08:25:00
Podczas opiniowania umowy leasingu zawartej przez klienta Kancelarii natrafiłem na zapis ograniczający możliwość potrącania: „Potrącenie należności Leasingobiorcy z kwot należnych Leasingodawcy może dotyczyć jedynie kwot bezspornych lub ustalonych prawomocnym wyrokiem sądowym.”
4 IX 2013, 16:32:00
W protokole zajęcia ruchomości, który mam właśnie przed sobą, wskazano: „Na dokonanie czynności Komornika przysługuje w terminie 7 dni skarga do sądu wg właściwości”. Czy jednak pouczenie, zgodnie z którym skarga powinna zostać wniesiona do „sądu wg właściwości” może zostać uznane za prawidłowe?
27 VIII 2013, 16:35:00
Zgodnie z art. 767(2) § 2 k.p.c. wniesienie skargi na czynności komornika nie wstrzymuje postępowania egzekucyjnego ani wykonania zaskarżonej czynności, chyba że sąd zawiesi postępowanie lub wstrzyma dokonanie czynności.

19 VIII 2013, 08:25:00
Do Kancelarii zgłosiła się klientka, przeciwko której wszczęto postępowanie egzekucyjne. W jego toku komornik dokonał zajęcia samochodu wchodzącego w skład majątku wspólnego dłużniczki oraz jej męża. W protokole zajęcia podano, że zajęte ruchomości stanowią „współwłasność majątkową małżeńską”, za czym przemawiała m.in. treść dowodu rejestracyjnego. Tytuł wykonawczy stanowiący podstawę egzekucji został jednak wystawiony tylko przeciwko jednemu z małżonków.
...
Kancelaria 2012 all rights reserved
ul. Jutrzenka 8/31, 60-373 Poznań, tel.: 692 326 880