...
16 VII 2013, 16:38:00
Zgodnie z art. 1007 k.c. roszczenia uprawnionego z tytułu zachowku oraz roszczenia spadkobierców o zmniejszenie zapisów zwykłych i poleceń przedawniają się z upływem lat pięciu od ogłoszenia testamentu. Roszczenie przeciwko osobie obowiązanej do uzupełnienia zachowku z tytułu otrzymanych od spadkodawcy zapisu windykacyjnego lub darowizny przedawnia się z upływem lat pięciu od otwarcia spadku.
2 VII 2013, 16:58:00
Mechanizm sądowego miarkowania wysokości opłaty egzekucyjnej został ponownie wprowadzony do polskiego systemu prawnego 17 czerwca 2010 r., kiedy to weszła w życie ustawa z dnia 12 lutego 2010 r. o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji.
18 VI 2013, 17:00:00
W wyroku Sądu Najwyższego z 19 maja 1981 r. (sygn. akt III CZP 18/81, OSN 1981, Nr 12, poz. 228 z glosą A. Szpunara, NP 1983, Nr 2) stwierdzono, że w sprawie o zachowek nie jest wyłączone obniżenie wysokości należnej z tego tytułu sumy na podstawie art. 5 k.c.
Dokonując oceny, czy żądanie zapłaty sumy odpowiadającej wysokości zachowku stanowi nadużycie prawa według art. 5 k.c., nie można jednakże pomijać okoliczności, iż prawa osoby uprawnionej do zachowku służą urzeczywistnieniu obowiązków moralnych, jakie spadkodawca ma wobec swoich najbliższych.
11 VI 2013, 16:40:00
Kwestia przetwarzania przez BIK S.A. informacji stanowiących tajemnicę bankową w zakresie dotyczącym osób fizycznych została uregulowana w art. 105a Prawa bankowego.
29 V 2013, 16:29:00
Do Kancelarii zgłosił się klient z prośbą o przeanalizowanie projektu umowy o dzieło, jaka miała zostać przez niego zawarta z wykonawcą robót budowlanych. W jednym z postanowień tej umowy wskazano, że wysokość odsetek za opóźnienie w zapłacie wynagrodzenia za wykonane prace będzie odpowiadała stopie WIBOR 1M, tj. 3,01% w stosunku rocznym.
...
Kancelaria 2012 all rights reserved
ul. Jutrzenka 8/31, 60-373 Poznań, tel.: 692 326 880