Prawo gospodarcze

Szczególnym obszarem zainteresowania Kancelarii jest prawo gospodarcze.


Sporządzamy lub opiniujemy projekty umów związanych z obrotem gospodarczym, w tym m.in. umów sprzedaży, o roboty budowlane, dostawy, leasingu, przewozu, spedycji, agencyjnych.

Uczestniczymy w prowadzonych przez klientów rokowaniach, których celem jest nawiązanie, zmiana lub rozwiązanie umowy. Pomagamy w próbach polubownego zakończenia sporu.


W przypadku braku porozumienia reprezentujemy klientów w postępowaniu sądowym przeciwko innym przedsiębiorcom.

Prowadzimy sprawy przeciwko członkom zarządu odpowiedzialnym za zobowiązania spółek z o.o. (art. 299 k.s.h.).

Rozwiązujemy inne bieżące problemy prawne związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.


Najczęściej zadawane pytania (FAQ):

Jakie sądy rozpoznają sprawy gospodarcze?
Sprawy gospodarcze są rozpoznawane przez odrębne, wyspecjalizowane jednostki organizacyjne sądów rejonowych oraz okręgowych.

Jakiego rodzaju sprawami gospodarczymi zajmuje się Kancelaria?
Kancelaria zajmuje się sprawami gospodarczymi ze stosunków cywilnych między przedsiębiorcami w zakresie prowadzonej przez nich działalności gospodarczej.
Kancelaria prowadzi także następujące kategorie spraw:
1) ze stosunku spółki oraz dotyczące roszczeń, o których mowa w art. 291-300 i art. 479-490 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037, z późn. zm.),
2) przeciwko przedsiębiorcom o zaniechanie naruszania środowiska i przywrócenie do stanu poprzedniego lub o naprawienie szkody z tym związanej oraz o zakazanie albo ograniczenie działalności zagrażającej środowisku,
3) między organami przedsiębiorstwa państwowego,
4) między przedsiębiorstwem państwowym lub jego organami a jego organem założycielskim lub organem sprawującym nadzór,
5) z zakresu prawa upadłościowego i naprawczego,
6) o nadanie klauzuli wykonalności tytułowi egzekucyjnemu, którym jest orzeczenie sądu gospodarczego prawomocne lub podlegające natychmiastowemu wykonaniu albo ugoda zawarta przed tym sądem, jak również innemu tytułowi egzekucyjnemu, obejmującemu roszczenia, które, gdyby były rozpoznawane przez sąd, należałyby do właściwości sądów gospodarczych,
7) o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego opartego na prawomocnym lub podlegającym natychmiastowemu wykonaniu orzeczeniu sądu gospodarczego albo ugodzie zawartej przed tym sądem, jak również innego tytułu wykonawczego obejmującego roszczenie, które, gdyby było rozpoznawane przez sąd, należałoby do właściwości sądów gospodarczych,
8) o ustalenie, że orzeczenie sądu lub rozstrzygnięcie innego organu państwa obcego wydane w sprawie gospodarczej podlega albo nie podlega uznaniu.
Kancelaria 2012 all rights reserved
ul. Jutrzenka 8/31, 60-373 Poznań, tel.: 692 326 880