Alimenty

Sporządzamy pozwy o alimenty, o obniżenie alimentów, o podwyższenie alimentów, o ustalenie wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego. Prowadzimy w imieniu klienta negocjacje ze stroną przeciwną. Reprezentujemy klienta podczas rozpraw sądowych oraz sporządzamy pisma procesowe w toku sprawy.


Najczęściej zadawane pytania (FAQ):

Na czym polega obowiązek alimentacyjny?
Obowiązek alimentacyjny polega na dostarczaniu osobie uprawnionej do alimentów środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania (art. 128 k.r.o.).

Na kim ciąży obowiązek alimentacyjny?
Obowiązek alimentacyjny obciąża:
1) krewnych w linii prostej oraz rodzeństwo (art. 128 k.r.o.),
2) małżonków, małżonków żyjących w separacji lub byłych małżonków (art. 27, 60, 614 , 21 w zw. z art. 60 k.r.o.),
3) powinowatych (art. 144 k.r.o.), tj.
a) męża matki, niebędącego ojcem dziecka, względem dziecka, jeżeli odpowiada to zasadom współżycia społecznego; takie samo uprawnienie przysługuje dziecku w stosunku do żony swego ojca, niebędącej jego matką,
b) dziecko względem męża jego matki, niebędącego jego ojcem, jeżeli mąż matki przyczyniał się do wychowania i utrzymania dziecka, a jego żądanie odpowiada zasadom współżycia społecznego; takie samo uprawnienie przysługuje żonie ojca dziecka, niebędącej matką dziecka,
4) ojca niebędącego mężem matki – w zakresie pokrycia wydatków związanych z ciążą i porodem oraz kosztów trzymiesięcznego utrzymania matki w okresie porodu; z ważnych powodów matka może żądać udziału ojca w kosztach swego utrzymania przez czas dłuższy niż trzy miesiące,
5) mężczyznę, niebędącego mężem matki, którego ojcostwo zostało uwiarygodnione – w zakresie wyłożenia odpowiedniej sumy pieniężnej na koszty utrzymania matki przez trzy miesiące w okresie porodu oraz na koszty utrzymania dziecka przez pierwsze trzy miesiące po urodzeniu,
6) osoby związane węzłem przysposobienia (na wzór relacji pokrewieństwa), w tym również po jego rozwiązaniu (art. 125 § 1 k.r.o.).

W jakiej kolejności odpowiadają osoby zobowiązane do alimentów spokrewnione z uprawnionym w linii prostej lub będące jego rodzeństwem?
Zgodnie z art. 129 k.r.o. obowiązek alimentacyjny obciąża zstępnych przed wstępnymi, a wstępnych przed rodzeństwem; jeżeli jest kilku zstępnych lub wstępnych - obciąża bliższych stopniem przed dalszymi.

Krewnych w tym samym stopniu obciąża obowiązek alimentacyjny w częściach odpowiadających ich możliwościom zarobkowym i majątkowym.

Zstępni w stosunku do uprawnionego do alimentacji to jego dzieci, wnuki, prawnuki, zaś wstępni to generacje starsze - rodzice, dziadkowie, pradziadkowie.

Bezwzględnie obowiązujące uregulowania k.r.o. sprawiają, że osoba, która nie jest w stanie samodzielnie zaspokoić swych usprawiedliwionych potrzeb, nie może wystąpić o alimenty do któregokolwiek spośród członków swej rodziny, gdyż k.r.o. określa kolejność, w jakiej obowiązek ten obciąża poszczególne osoby z kręgu zobowiązanych do alimentacji.
Kancelaria 2012 all rights reserved
ul. Jutrzenka 8/31, 60-373 Poznań, tel.: 692 326 880