Cennik

Wysokość wynagrodzenia za prowadzenie sprawy ustalana jest w umowie z klientem (wzory umów o zastępstwo procesowe oraz o obsługę prawną znajdują się w zakładce „Cennik - Dokumenty do pobrania”) przy uwzględnieniu m.in. stopnia trudności i złożoności sprawy oraz koniecznego nakładu pracy.

Koszt porady prawnej to 150 zł brutto

Wysokość wynagrodzenia za poprowadzenie sprawy o zapłatę jest ustalana w oparciu o Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 1804).

Wynagrodzenie na rzecz Kancelarii nie obejmuje wydatków ponoszonych w związku z prowadzeniem sprawy, tj. kosztów opłat sądowych, opłat skarbowych, kosztów sporządzenia opinii biegłych lub kosztów dojazdu do sądu mającego siedzibę poza Poznaniem. Koszty te są pokrywane przez klienta.

Klient jest zobowiązany do uiszczenia zaliczki w wysokości 50% umówionego wynagrodzenia.

W przypadku zlecenia sprawy do poprowadzenia, koszt pierwszej porady jest zaliczany na poczet wynagrodzenia za zastępstwo.

Jeżeli klient nie jest w stanie ponieść kosztów wynagrodzenia bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny, istnieje możliwość wystąpienia do sądu z wnioskiem o ustanowienie pomocy prawnej z urzędu. W przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia sądu, Kancelaria reprezentuje klienta na koszt Skarbu Państwa.
Kancelaria 2012 all rights reserved
ul. Jutrzenka 8/31, 60-373 Poznań, tel.: 692 326 880