4 X 2021, 17:02:00
W jednej ze spraw prowadzonych przez Kancelarię doszło do ujawnienia faktu zagubienia bliżej nieokreślonej ilości weksli in blanco, stanowiących zabezpieczenie kredytów hipotecznych, przez Bank BPH S.A. Kredytodawca, mimo złożonej przez klientkę reklamacji, nie odniósł się do żądania zabezpieczenia jej roszczeń wobec Banku z tytułu potencjalnych szkód związanych z posłużeniem się wekslem przez osoby nieuprawnione.

Poniżej przedstawiam fragment uzasadnienia wniosku klientki o podjęcie działań w sytuacji nieuwzględnienia jej roszczeń przez podmiot rynku finansowego w trybie rozpatrywania reklamacji, sporządzonego przez Kancelarię, wraz z korzystnym dla niej stanowiskiem Rzecznika Finansowego.
24 VI 2019, 08:47:00
Czy deweloper może być zobowiązany do zapłaty kary umownej?
W jednej ze spraw prowadzonych przez Kancelarię deweloper odmówił zwrotu opłaty rezerwacyjnej oraz zapłaty kary umownej, naliczonej w związku z brakiem zawarcia umowy deweloperskiej w terminie wyznaczonym w umowie rezerwacyjnej, powołując się na doręczenie klientowi e-maila zawierającego prospekt informacyjny wraz z załącznikami, w tym wzorem umowy deweloperskiej.
Po sformułowaniu wezwania do zapłaty, sporne kwoty zostały ostatecznie klientowi wypłacone.
6 III 2015, 16:30:00
Zgodnie z art. 368 § 1 apelacja powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego, a ponadto zawierać:
1) oznaczenie wyroku, od którego jest wniesiona, ze wskazaniem, czy jest on zaskarżony w całości czy w części;
2) zwięzłe przedstawienie zarzutów;
3) uzasadnienie zarzutów;
4) powołanie, w razie potrzeby, nowych faktów i dowodów oraz wykazanie, że ich powołanie w postępowaniu przed sądem pierwszej instancji nie było możliwe albo że potrzeba powołania się na nie wynikła później;
5) wniosek o zmianę lub o uchylenie wyroku z zaznaczeniem zakresu żądanej zmiany lub uchylenia.
W sprawach o prawa majątkowe należy oznaczyć wartość przedmiotu zaskarżenia.
15 II 2015, 16:47:00
Zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego właściwa instytucja Państwa Członkowskiego, której ustawodawstwo uzależnia nabycie prawa do świadczeń, od spełnienia okresów ubezpieczenia, zatrudnienia, pracy na własny rachunek lub zamieszkania, bierze pod uwagę w niezbędnym zakresie okresy ubezpieczenia, zatrudnienia, pracy na własny rachunek lub zamieszkania spełnione na podstawie ustawodawstwa każdego innego Państwa Członkowskiego, tak jakby były to okresy spełnione na podstawie stosowanego przez nie ustawodawstwa.
28 IX 2014, 16:24:00
Zgodnie z art. 1025 k.c. sąd na wniosek osoby mającej w tym interes stwierdza nabycie spadku przez spadkobiercę. Notariusz na zasadach określonych w przepisach odrębnych sporządza akt poświadczenia dziedziczenia. Domniemywa się, że osoba, która uzyskała stwierdzenie nabycia spadku albo poświadczenie dziedziczenia, jest spadkobiercą. Przeciwko domniemaniu wynikającemu ze stwierdzenia nabycia spadku nie można powoływać się na domniemanie wynikające z zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia.
Kancelaria 2012 all rights reserved
ul. Jutrzenka 8/31, 60-373 Poznań, tel.: 692 326 880