17 XII 2013, 16:26:00
Zgodnie z art. 67 § 2 k.p.s.w. zawiadomienie obwinionego o terminie pierwszej rozprawy powinno zawierać pouczenie o tym, że może on sprowadzić na rozprawę świadków i przedstawić inne dowody na swoją obronę lub wskazać je sądowi w takim czasie, aby dowody te mogły być przeprowadzone na rozprawie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od doręczenia zawiadomienia, a także o przysługującym mu prawie do odmowy złożenia wyjaśnień lub udzielenia odpowiedzi na pytanie i do korzystania z pomocy obrońcy oraz o prawie przeglądania akt sprawy.
7 XI 2013, 16:46:00
Poręczyciel, odpowiadający z dłużnikiem głównym i współporęczycielami wobec wierzyciela stosownie do art. 881 k.c. jak dłużnik solidarny, może, w razie spełnienia świadczenia, dochodzić zwrotu (regresu) od współporęczycieli na zasadach przewidzianych w art. 376 § 1 k.c.
20 VIII 2013, 16:28:00
Zgodnie z art. 364 § 1 k.p.c. prawomocność orzeczenia stwierdza na wniosek strony sąd pierwszej instancji na posiedzeniu niejawnym, a dopóki akta sprawy znajdują się w sądzie drugiej instancji - ten sąd. Stwierdzenia dokonuje sąd jednoosobowo.

13 VIII 2013, 16:07:00
Zgodnie z art. 794 k.p.c. ponowne wydanie tytułu wykonawczego zamiast utraconego może nastąpić jedynie na mocy postanowienia sądu wydanego po przeprowadzeniu rozprawy. Na ponownie wydanym tytule wykonawczym czyni się wzmiankę o wydaniu go zamiast tytułu pierwotnego. W postępowaniu tym sąd ogranicza badanie do faktu utraty tytułu wykonawczego.
25 VII 2013, 12:56:00
Pozwana wskazywała, że nie doręczono jej pisma zawierającego oświadczenie o wypowiedzeniu umowy. Pocztowe potwierdzenie nadania, na które powoływała się powódka, jest w świetle art. 244 k.p.c. w związku z art. 45 Prawa pocztowego z dnia 12 czerwca 2003 r. (tekst jednolity z dnia 14 października 2008 r., Dz. U. Nr 189, poz. 1159, ze zmianami) dokumentem urzędowym, z którego wynika fakt wysłania listu poleconego, a nie jego doręczenia.
Pozwana podnosiła również, że „Wypowiedzenie umowy”, które miało jej zostać rzekomo doręczone, zostało podpisane „za Zarząd S.” przez K. K. – Starszego Specjalistę ds. Windykacji. Osoba ta nie posiadała pełnomocnictwa do wypowiadania umów w imieniu "S".

Kancelaria 2012 all rights reserved
ul. Jutrzenka 8/31, 60-373 Poznań, tel.: 692 326 880