16 VI 2013, 12:29:00
W jednej ze spraw prowadzonych przez Kancelarię dłużnik złożył sprawozdanie z zarządu nieruchomością. Zgodnie z art. 937 § 2 k.p.c. Sąd wezwał wierzyciela do ustosunkowania się do złożonego sprawozdania.
Ze względu na braki występujące w dokumencie sporządzonym przez dłużnika, Kancelaria domagała się odmowy jego zatwierdzenia.
5 VI 2013, 12:13:00
W piśmiennictwie wskazuje się zasadnie, że roszczenie staje się wymagalne z chwilą, gdy wierzyciel może postawić skuteczne żądanie, aby dłużnik uczynił niezwłocznie zadość jego roszczeniu (por. System Prawa Cywilnego pod red. S. Grzybowskiego, t. I, Część ogólna, Warszawa 1985, str. 814). Zauważa się jednocześnie, że przy roszczeniach wynikających z praw bezwzględnych (np. prawa własności – art. 222 k.c.) bieg przedawnienia rozpoczyna się w dniu naruszenia tych praw (por. S. Dmowski, S. Rudnicki, Komentarz do Kodeksu cywilnego, Księga pierwsza, Część ogólna, Warszawa 1998, str. 268; System Prawa Cywilnego pod red. S. Grzybowskiego, t. I, Część ogólna, Warszawa 1985, str. 815-816).
14 III 2013, 16:40:00
Decyzją z dnia ... r. B. S. nakazał A. B. usunięcie odpadów składowanych na terenie działki o nr ewid. ... obręb ... do dnia ... r. oraz zalecił wykonanie decyzji w sposób zgodny z przepisami ochrony środowiska.

26 II 2013, 16:15:00
Wytoczenie powództwa przez osobę niemającą zdolności procesowej (ubezwłasnowolnioną całkowicie), za którą działa wprawdzie jej przedstawiciel ustawowy (opiekun), ale nielegitymujący się wymaganym zezwoleniem sądu na wytoczenie powództwa, jest równoznaczne z niedziałaniem za powoda przedstawiciela ustawowego. Taki brak powoduje odrzucenie pozwu (art. 199 § 1 pkt 3 k.p.c.). Celem jego usunięcia sąd, działając z urzędu, powinien wyznaczyć odpowiedni termin (art. 70 § 1 k.p.c.) – por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 27 listopada 2008 r., IV CSK 306/08.
29 I 2013, 21:33:00
W toku postępowania o stwierdzenie nabycia spadku po zmarłym prowadzonego z wniosku wierzyciela, uczestnicy postępowania wnieśli o zatwierdzenie ich oświadczeń o uchyleniu się od skutków prawnych niezłożenia w ustawowym terminie oświadczenia o odrzuceniu spadku po J. W. zmarłym w dniu 3 marca 2007 r. w L.
Uczestnicy podnosili, że spadkodawca nie poinformował ich o umowie podpisanej z wierzycielem, gdyż zaledwie dwa dni po jej zawarciu zmarł.

Kancelaria 2012 all rights reserved
ul. Jutrzenka 8/31, 60-373 Poznań, tel.: 692 326 880