29 I 2013, 21:33:00
W toku postępowania o stwierdzenie nabycia spadku po zmarłym prowadzonego z wniosku wierzyciela, uczestnicy postępowania wnieśli o zatwierdzenie ich oświadczeń o uchyleniu się od skutków prawnych niezłożenia w ustawowym terminie oświadczenia o odrzuceniu spadku po J. W. zmarłym w dniu 3 marca 2007 r. w L.
Uczestnicy podnosili, że spadkodawca nie poinformował ich o umowie podpisanej z wierzycielem, gdyż zaledwie dwa dni po jej zawarciu zmarł.

9 I 2013, 12:01:00
Zgodnie z art. 119 Ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych zapłata należności Skarbu Państwa z tytułu nieuiszczonych kosztów sądowych oraz grzywien orzeczonych w postępowaniu cywilnym, zwanych dalej "należnościami sądowymi", może być rozłożona na raty albo umorzona, jeżeli natychmiastowe ich ściągnięcie byłoby połączone z niewspółmiernymi trudnościami lub groziłoby dłużnikowi zbyt ciężkimi skutkami.
Poniżej przedstawiam wzór wniosku o rozłożenie należności sądowych na raty.

2 I 2013, 12:10:00
Postanowieniem z dnia ... r. Sąd Rejonowy w L. zawiesił postępowanie w sprawie … o ustanowienie rozdzielności majątkowej. W uzasadnieniu wskazano, że sprawa ... powinna zostać zawieszona do czasu rozpoznania powództwa K. Ż., gdyż to ostatnie zawiera dalej idące żądanie. Dodatkowo Sąd wskazał, że brak było podstaw do połączenia spraw ... oraz ... do wspólnego prowadzenia (art. 219 k.p.c.).

21 XI 2012, 22:00:00
W pozwie z dnia 20 września 2012 r. uprawniony wniósł o zabezpieczenie powództwa poprzez ustanowienie zakaz zbywania oraz obciążania przedmiotów objętych wspólnością majątkową małżeńską pozwanych, w tym nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy w L., V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW o nr … oraz ruchomości w postaci domku drewnianego letniskowego położonego w B. przy ul. K.
Postanowieniem z dnia … Sąd Rejonowy w L. orzekł o ustanowieniu zabezpieczenia, ale jedynie w części.
Kancelaria złożyła zażalenie na to postanowienie. Ostatecznie orzeczenie Sądu I instancji zostało zmienione, a wierzyciel uzyskał pełne zabezpieczenie swoich roszczeń.
14 XI 2012, 19:13:00
Pozwem z dnia 16 lipca 2012 r. powodowie wnieśli o ustalenie, że ich matka M. B. uległa w dniu 1 marca 2012 r. wypadkowi przy pracy.
W uzasadnieniu wskazali, że nie zgadzają się ze stanowiskiem komisji wypadkowej, zgodnie z którym śmierć ich matki nastąpiła na skutek okoliczności, które nie mogą zostać uznane za wypadek przy pracy.

Kancelaria 2012 all rights reserved
ul. Jutrzenka 8/31, 60-373 Poznań, tel.: 692 326 880