« powrót
Opinia do umowy dzierżawy z firmą leasingową
22 X 2012, 13:10:00

W § 2 ust. 7 wskazano, że czynsz dzierżawny może ulec zmianie na mocy jednostronnego oświadczenia wydzierżawiającego. Jest to rozwiązanie niekorzystne dla dzierżawcy. „G.” nie będzie miał wpływu na ustalenie nowej stawki czynszu. W umowie nie przewidziano także trybu umożliwiającego „G.”, w przypadku braku akceptacji nowego czynszu, wypowiedzenia umowy.Poznań, dnia 16 października 2009 r.

„G. S.A.” (dalej: „G.”)OPINIA PRAWNA

W związku z przedłożeniem do zaopiniowania pod względem prawnym projektu umowy dzierżawy oraz umowy o świadczenie usług kompleksowej obsługi serwisowej z „M.”, Kancelaria zauważa, co następuje:

UMOWA DZIERŻAWY
 1. W § 2 ust. 7 wskazano, że czynsz dzierżawny może ulec zmianie na mocy jednostronnego oświadczenia wydzierżawiającego. Jest to rozwiązanie niekorzystne dla dzierżawcy. „G.” nie będzie miał wpływu na ustalenie nowej stawki czynszu. W umowie nie przewidziano także trybu umożliwiającego „G.”, w przypadku braku akceptacji nowego czynszu, wypowiedzenia umowy.
 2. W § 8 ust. 4 nakłada się na dzierżawcę obowiązek uiszczenia dodatkowej opłaty w zryczałtowanej wysokości 1.000 zł plus VAT w przypadku, gdy w samochodzie powstanie szkoda przekraczająca 1.000 zł (w okolicznościach, które spowodują, że zgodnie z warunkami ubezpieczenia wypłata odszkodowania miałaby nastąpić z własnej polisy auto-casco samochodu). Jest to zapis niekorzystny dla „G.”.
 3. Podobnie w § 9 ust. 1 nakłada się na „G.” obowiązek uiszczenia opłaty dodatkowej w wysokości 2.000 zł plus VAT w przypadku kradzieży lub uszkodzenia samochodu w takim stopniu, że nie będzie go można przywrócić do stanu pierwotnego. Z powyższego wynika, że „G.” będzie ponosił odpowiedzialność finansową za okoliczności, na które nie będzie miał wpływu.
 4. W § 9 ust. 2 określono w sposób niekorzystny dla „G.” okres, za który będzie musiał uiścić czynsz. W przypadku kradzieży samochodu „G.” będzie zobowiązany do zapłaty czynszu dzierżawy za okres do końca miesiąca kalendarzowego, w którym nastąpiła kradzież. „G.” zapłaci za okres, w którym nie będzie używał pojazdu.
 5. W § 10 wskazano, że „G.” zobowiązuje się do uiszczania wszelkich ewentualnych opłat, świadczeń i innych ciężarów pozostających w bezpośrednim lub nawet pośrednim związku z umową dzierżawy lub z posiadaniem i użytkowaniem samochodu. Zobowiązanie „G.” zostało określone zbyt szeroko. Trudno będzie ustalić, które opłaty, świadczenia i inne ciężary pozostają w pośrednim związku z umową dzierżawy. Określenie to jest nieprecyzyjne, może być interpretowane w rozmaity sposób.
 6. Terminy wskazane w § 10 ust. 7 są bardzo krótkie; zwłaszcza termin do poinformowania o kradzieży przedmiotu dzierżawy. Ich przekroczenie może narazić „G.” na odpowiedzialność odszkodowawczą.
 7. W § 11 ust. 4 kara umowna została określona na bardzo wysokim poziomie. „G.” będzie zobowiązany do jej zapłaty nawet wówczas, gdy wykaże że wydzierżawiający nie poniósł szkody (por. uchwała SN z 6 listopada 2003 r., III CZP 61/03, OSNC 2004/5/69); wystarczy samo opóźnienie (zwłoka) w zapłacie jakichkolwiek należności wynikających z umowy, wezwanie przez wydzierżawiającego do zapłaty tych należności listem poleconym z udzieleniem dodatkowego 14-dniowego terminu na ich zapłatę oraz wypowiedzenie umowy ze skutkiem natychmiastowym. Jest to rozwiązanie zdecydowanie niekorzystne dla „G.”.
 8. Podobnie należy ocenić wysokość kar umownych określonych w § 13 ust. 1.
 9. Niekorzystne dla „G.” jest także postanowienie § 15. Zgodnie z nim sądem właściwym dla rozstrzygania sporów mogących powstać w związku z zawarciem i realizacją umowy jest sąd właściwy dla wydzierżawiającego.
 10. W załączniku do umowy „Pełnomocnictwo do Umowy Dzierżawy” wskazano, że podlega ono opłacie skarbowej. Powyższe stwierdzenie jest błędne. Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej opłacie takiej podlega jedynie złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii - w sprawie z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym.

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG KOMPLEKSOWEJ OBSŁUGI SERWISOWEJ

 1. Terminy wskazane w § 4 ust. 1 są bardzo krótkie; zwłaszcza termin do poinformowania o kradzieży przedmiotu dzierżawy. Ich przekroczenie może narazić „G.” na odpowiedzialność odszkodowawczą.
 2. Występuje sprzeczność między § 5 ust. 1 a § 5 ust. 2. Zgodnie z pierwszym z wymienionych postanowień opłata serwisowa, z zastrzeżeniem § 5 ust. 2, jest płatna przez cały okres trwania umowy z góry w terminie 20 dni od daty wystawienia faktury. Opłata za niepełny miesiąc kalendarzowy trwania obsługi serwisowej jest natomiast płatna z dołu w terminie 20 dni od daty wystawienia odrębnej faktury VAT. Wydzierżawiający wystawi fakturę VAT w ostatnim dniu miesiąca kalendarzowego, w którym pojazd został objęty obsługą (§ 5 ust. 2).
  Przykład: wydzierżawiający wystawi fakturę VAT za miesiąc wrzesień 1 września. „G.” zapłaci należność za miesiąc wrzesień w ciągu 20 dni, tj. do dnia 21 września. W dniu 25 września zakończy się okres obsługi serwisowej samochodu (np. wskutek wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym). W takiej sytuacji wydzierżawiający wystawi w dniu 30 września drugą fakturę VAT, tym razem płatną z dołu – będzie to opłata za niepełny miesiąc kalendarzowy trwania obsługi serwisowej.
 3. W § 7 ust. 2 nakłada się na „G.” obowiązek uiszczenia dodatkowej opłaty wyrównawczej w przypadku wypowiedzenia umowy. Jest to rozwiązanie niekorzystne dla „G.”. Podobnie należy ocenić rozwiązanie przyjęte w § 7 ust. 4.
 4. W § 7 ust. 3 pkt b przewidziano możliwość wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym przez „G.”. W takim przypadku wynagrodzenie wydzierżawiającego ma zostać odpowiednio zmienione w trybie aneksu do umowy. Jest to rozwiązanie niekorzystne dla „G.” – w postanowieniu § 7 ust. 3 nie wskazano, kiedy taki aneks zostanie sporządzony, a także nie podano skutków odmowy podpisania aneksu przez wydzierżawiającego. Kwota wynagrodzenia powinna zostać automatycznie pomniejszona o opłatę serwisową należną od pojazdów, w zakresie których określone w umowie usługi zostały niewykonane lub nienależycie wykonane i w stosunku do których umowa została wypowiedziana (podpisywanie w tym zakresie aneksu jest zbędne).
 5. W § 7 ust. 5 określono w sposób niekorzystny dla „G.” wynagrodzenie wydzierżawiającego za obsługę serwisową. W przypadku kradzieży samochodu lub jego uszkodzenia w takim stopniu, że nie będzie możliwe przywrócenie go do stanu pierwotnego, „G.” będzie zobowiązany do zapłaty za obsługę serwisową do końca miesiąca kalendarzowego, w którym nastąpiła kradzież lub uszkodzenie. Oznacza to, że „G.” zapłaci za okres, w którym obsługa serwisowa nie będzie świadczona.


Kancelaria 2012 all rights reserved
ul. Jutrzenka 8/31, 60-373 Poznań, tel.: 692 326 880