« powrót
Samodzielne ubezpieczenie leasingowanego samochodu
5 VI 2020, 08:00:00

Klient Kancelarii zwrócił się o wydanie opinii prawnej w sprawie ubezpieczenia leasingowanego przez siebie samochodu. Jak wynikało z przedstawionego stanu faktycznego, klient, niezadowolony z oferty ubezpieczenia otrzymanej z towarzystwa leasingowego, zdecydował się na samodzielne ubezpieczenie pojazdu. Niestety, mimo zgłoszenia tego faktu do leasingodawcy jeszcze przed upływem terminu obowiązywania poprzedniej polisy, towarzystwo leasingowe stwierdziło naruszenie postanowień umowy, odmówiło przyjęcia polisy klienta i obciążyło go dodatkowymi kosztami ubezpieczenia.
Poniżej, ku przestrodze, fragment opinii Kancelarii sporządzonej w tej sprawie.1.
Zgodnie z pkt. VI ust. 1 Ogólnych warunków umowy leasingu operacyjnego zawartej z A. Leasing (dalej: OWULO) przez cały okres trwania umowy leasingu (UL) przedmiot leasingu (PL) podlega pełnemu ubezpieczeniu zgodnie ze specyfiką PL, co w przypadku PL należącego do grupy środków transportu oznacza ubezpieczenie OC, AC i NNW, a dodatkowo po rozwiązaniu bądź wygaśnięciu UL, PL może podlegać ubezpieczeniu w zakresie wg. uznania Leasingodawcy (LD) i na koszt Leasingobiorcy (LB). W umowie ubezpieczenia jako właściciel, ubezpieczony i ubezpieczający będzie każdorazowo wskazany LD, a LB zobowiązany będzie do zwrotu kosztu zapłaconej składki ubezpieczeniowej.

O ile LB w Szczególnych warunkach umowy (SWU) w części (V). Ubezpieczenie przedmiotu wskazał pole POLISA ZEWNĘTRZNA wówczas, o ile polisa zewnętrzna nie obejmuje całego okresu trwania umowy, LB zobowiązany jest każdorazowo do przedstawienia LD oferty zakładu ubezpieczeń oraz pozostałych dokumentów wymaganych przez LD w terminie co najmniej 30 dni przed dniem wygaśnięcia dotychczasowego ubezpieczenia, postanowienia lit. a stosuje się odpowiednio. Po uzyskaniu zgody LD na ubezpieczenie zewnętrzne, LB na 10 dni przed zakończeniem ochrony ubezpieczeniowej przedstawi LD dokumenty potwierdzające przedłużenie ochrony ubezpieczeniowej wraz z potwierdzeniem opłacenia składki (pkt VI ust. 3 lit. c OWULO).

Niewykonanie przez LB wskazanych wyżej czynności w zakreślonych terminach, a także ubezpieczenie PL przez LB na warunkach odbiegających od zaakceptowanych przez LD, skutkuje objęciem PL ochroną ubezpieczeniową przez LD na zasadach określonych w pkt . VI ust. 4 OWULO, tj. według polisy zawartej przez LD, z obciążeniem składką LB. Dodatkowo, może to skutkować obciążeniem LB opłatą wskazaną w Tabeli Usług Dodatkowych (pkt VI ust. 3 lit. d OWULO).

Umowa ubezpieczenia zawarta przez LD pozostaje w mocy nawet w przypadku jednoczesnego ubezpieczenia PL także przez LB (pkt VI ust. 3 lit. e OWULO).

2.
Z przedstawionych dokumentów wynika, że w SWU, w części (V). Ubezpieczenie przedmiotu wskazał Pan pole POLISA ZEWNĘTRZNA.

Oznacza to, że zgodnie z pkt VI ust. 3 lit. c OWULO miał Pan obowiązek przedstawienia LD oferty zakładu ubezpieczeń oraz pozostałych dokumentów wymaganych przez LD w terminie co najmniej 30 dni przed dniem wygaśnięcia dotychczasowego ubezpieczenia celem uzyskania zgody LD. Przedmiotem uprzedniej akceptacji ze strony LD był w takim przypadku: okres i zakres ochrony ubezpieczeniowej, szczegółowe warunki ubezpieczenia, zakład ubezpieczeń, wysokość składki ubezpieczeniowej (pkt VI ust. 3 lit. a OWULO). W OWULO nie określono kryteriów, według których LD dokonuje oceny przedstawionych mu ofert ubezpieczenia. W związku z powyższym przyjąć należy, że kwestia ta została pozostawiona do jego swobodnej oceny (w umowie leasingu wskazano jedynie, że za polisę zewnętrzną będą uważane tylko polisy spełniające warunki indywidualnego ubezpieczenia komunikacyjnego wskazane we Wniosku o zawarcie ubezpieczenia indywidualnego komunikacyjnego).

Dopiero po uzyskaniu zgody LD na ubezpieczenie zewnętrzne, LB, na 10 dni przed zakończeniem ochrony ubezpieczeniowej, miał możliwość przedstawienia LD dokumentów potwierdzających przedłużenie ochrony ubezpieczeniowej wraz z potwierdzeniem opłacenia składki.

Mając powyższe na uwadze zauważyć należy, że:
1) nie przedstawił Pan LD w terminie określonym w OWULO oferty zakładu ubezpieczeń, z której chciałby Pan skorzystać,
2) nie uzyskał Pan zgody LD na zawarcie umowy ubezpieczenia z podmiotem zewnętrznym,
3) nie przedstawił Pan LD w terminie określonym w OWULO, tj. na 10 dni przed zakończeniem ochrony ubezpieczeniowej, dokumentów potwierdzających przedłużenie ochrony ubezpieczeniowej wraz z potwierdzeniem opłacenia składki.

Wszystko powyższe skutkuje możliwością zastosowania przez LD pkt. VI ust. 3 lit. d OWULO, a co za tym idzie, objęcie PL ochroną ubezpieczeniową przez LD na zasadach określonych w pkt. VI ust. 4 OWULO, tj. u wybranego przez LD ubezpieczyciela.

Jednocześnie, w OWULO wskazano wyraźnie, że umowa ubezpieczenia zawarta przez LD pozostaje w mocy nawet w przypadku jednoczesnego ubezpieczenia PL także przez LB (pkt VI ust. 3 lit. e OWULO).

Dlatego też, obciążenie Pana składką z tytułu ubezpieczenia zawartego przez LD należy uznać za zasadne.

3.
Biorąc pod uwagę ostateczną konkluzję opinii, proponowałbym zwrócić się do LD z pismem zawierającym prośbę o polubowne rozwiązanie sprawy i nieobciążanie Pana kosztami ubezpieczenia zawartego przez LD ze względu na dotychczasową dobrą współpracę. W piśmie należałoby powołać się m.in. na wysokie koszty ubezpieczenia, które będzie Pan zobowiązany ponosić w przypadku podwójnego ubezpieczenia przedmiotu leasingu, a także fakt przesłania do LD nowej polisy ubezpieczeniowej jeszcze przed zakończeniem poprzedniego okresu obowiązywania ochrony ubezpieczeniowej, co jest praktyką akceptowaną przez szereg towarzystw leasingowych.

W przypadku braku pozytywnej odpowiedzi ze strony LD, należałoby sprawdzić ogólne warunki ubezpieczenia w A., żeby zorientować się, czy będzie istniała możliwość jego wypowiedzenia (w praktyce może okazać się to utrudnione).

Autor:
Treść komentarza:

Wybierz obrazek, na którym narysowany jest dom:

Kancelaria 2012 all rights reserved
ul. Jutrzenka 8/31, 60-373 Poznań, tel.: 692 326 880