W ramach naszych serwisów internetowych stosujemy pliki cookies. Używamy cookies, żeby zrozumieć w jaki sposób użytkownicy korzystają z witryny i dostosować ją tak, aby korzystanie z niej było dla nich przyjemniejsze i ciekawsze. Stosujemy cookies także w celach reklamowych i statystycznych. Cookies mogą być również stosowane przez współpracujących z nami reklamodawców oraz przez firmy badawcze.W każdej chwili mogą Państwo zmienić swoje ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczone w Państwa urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje dotyczące stosowanie cookies, w tym możliwości dokonania zmiany ustawień w zakresie cookies znajdą Państwo w naszej "Polityce Prywatności". X

« powrót
Zawieszenie postępowania - Zażalenie
2 I 2013, 12:10:00

Postanowieniem z dnia ... r. Sąd Rejonowy w L. zawiesił postępowanie w sprawie … o ustanowienie rozdzielności majątkowej. W uzasadnieniu wskazano, że sprawa ... powinna zostać zawieszona do czasu rozpoznania powództwa K. Ż., gdyż to ostatnie zawiera dalej idące żądanie. Dodatkowo Sąd wskazał, że brak było podstaw do połączenia spraw ... oraz ... do wspólnego prowadzenia (art. 219 k.p.c.).
Poznań, dnia … r.


Sąd Okręgowy w L.
II Wydział Cywilny Odwoławczy


- za pośrednictwem

Sądu Rejonowego w L.
Wydział III Rodzinny i Nieletnich


Powód: B.


Pozwany: M. Ż.

K. Ż.

Sygn. akt ...

ZAŻALENIE POWODA
na postanowienie Sądu Rejonowego w L. z dnia ..., sygn. akt ..., doręczone powodowi w dniu ....

Działając w imieniu i na rzecz B., wydruk z KRS zawierający aktualne informacje o powodzie oraz pełnomocnictwo w aktach sprawy, zaskarżam postanowienie Sądu Rejonowego w L. ... r. w całości.
Powyższemu orzeczeniu zarzucam:
naruszenie art. 177 § 1 pkt 1 k.p.c. poprzez jego błędną wykładnię polegającą na przyjęciu, że rozstrzygnięcie sprawy z powództwa B. zależy od wyniku postępowania w sprawie z powództwa K. Ż., sygn. akt ..., w sytuacji, gdy zależność taka nie występuje, a tym samym postępowanie w sprawie ... nie powinno zostać zawieszone.

Mając powyższe na uwadze wnoszę o uchylenie zaskarżonego postanowienia, ewentualnie uchylenie zaskarżonego postanowienia i przekazanie sprawy Sądowi I Instancji do ponownego rozpoznania.

UZASADNIENIE

I. [Stan faktyczny]
W pozwie z dnia … r. powód wniósł o ustanowienie rozdzielności majątkowej między K. Ż. a M. Ż.
Z pozwem o ustanowienie rozdzielności majątkowej przeciwko M. Ż. wystąpił również K. Ż. W powództwie z dnia ... r. K. Ż. domaga się ustanowienia rozdzielności majątkowej z datą wsteczną od dnia ... r.
Postanowieniem z dnia ... r. Sąd Rejonowy w L. zawiesił postępowanie w sprawie … . W uzasadnieniu wskazano, że sprawa ... powinna zostać zawieszona do czasu rozpoznania powództwa K. Ż., gdyż to ostatnie zawiera dalej idące żądanie. Dodatkowo Sąd wskazał, że brak było podstaw do połączenia spraw ... oraz ... do wspólnego prowadzenia (art. 219 k.p.c.).

Postanowienie, jako bezzasadne, powinno zostać uchylone.

II. [Zarzut naruszenia art. 177 § 1 pkt 1 k.p.c.]
Zgodnie z art. 177 § 1 pkt 1 k.p.c. sąd może zawiesić postępowanie z urzędu m.in. jeżeli rozstrzygnięcie sprawy zależy od wyniku innego toczącego się postępowania cywilnego.
W piśmiennictwie podnosi się zasadnie, że wskazana w art. 177 § 1 pkt 1 k.p.c. podstawa do zawieszenia postępowania zachodzi, gdy rozstrzygnięcie sprawy zależy od wyniku innego toczącego się postępowania cywilnego. Zależność ta musi być tego rodzaju, że orzeczenie, które ma zapaść w innym postępowaniu cywilnym, będzie prejudykatem, czyli podstawą rozstrzygnięcia sprawy, w której ma być zawieszone postępowanie (por. wyrok SN z dnia 20 grudnia 2005 r., V CK 407/05, LEX nr 462935). Wynik jednej z wielu spraw opartych na podobnym czy nawet takim samym stanie faktycznym, toczących się równocześnie w danym sądzie, nie stanowi prejudycjalności dla pozostałych spraw. Należy bowiem zauważyć, że przepis art. 177 § 1 pkt 1 k.p.c. znajduje zastosowanie, gdy wynik jednego postępowania cywilnego zależy od wyniku innego postępowania cywilnego, gdyż przedmiot postępowania prejudycjalnego stanowi element podstawy faktycznej rozstrzygnięcia sprawy w postępowaniu cywilnym. Oznacza to, że nie jest możliwe rozstrzygnięcie sprawy w toczącym się postępowaniu cywilnym bez wcześniejszego rozstrzygnięcia kwestii prejudycjalnych (por. postanowienie SA w Katowicach z dnia 10 kwietnia 2006 r., III APz 11/06, LEX nr 21709).
Powód podnosi, że pomiędzy sprawą ... oraz ... nie zachodzi zależność, o której mowa w art. 177 § 1 pkt 1 k.p.c. W szczególności nie sposób przyjąć, aby rozstrzygnięcie sprawy ... nie było możliwe bez wcześniejszego rozstrzygnięcia sprawy … . Wynik sprawy ..., opartej na podobnym czy nawet takim samym stanie faktycznym, nie stanowi prejudycjalności dla sprawy … . Prejudycjalność, o której mowa w analizowanym przepisie, zakłada bowiem podrzędność jednej ze spraw i nadrzędność innej. Sytuacja taka nie występuje w niniejszym postępowaniu, gdyż obie sprawy mogą zostać rozpoznane łącznie (art. 219 k.p.c.).
Powód podkreśla, że pozew został przez niego złożony już w dniu … r. Postanowieniem z dnia ... r. Sąd Rejonowy w L. orzekł o jego częściowym zabezpieczeniu, a następnie Sąd Okręgowy w L. zmienił to postanowienie i przychylił się do wniosku o udzielenie zabezpieczenia w całości (por. postanowienie z dnia ... r., ...).
W odpowiedzi na to pozwany K. Ż. wystąpił z pozwem o ustanowienie rozdzielności majątkowej z datą wsteczną. Pozew wpłynął do Sądu dopiero w dniu ... r., a więc prawie trzy miesiące po złożeniu pozwu przez B.. W tej sytuacji nie może ulegać wątpliwości, że działania pozwanego mają na celu utrudnienie wierzycielowi dochodzenia jego roszczeń.
Skutki orzeczenia o ustanowieniu rozdzielności majątkowej z powództwa wierzyciela są bowiem odmienne od skutków orzeczenia takiej rozdzielności na żądanie jednego z małżonków. Zgodnie z art. 52 § 3 k.r.o. ustanowienie rozdzielności majątkowej przez sąd na żądanie jednego z małżonków nie wyłącza zawarcia przez małżonków umowy majątkowej małżeńskiej. Jeżeli rozdzielność majątkowa została ustanowiona na żądanie wierzyciela, małżonkowie mogą zawrzeć umowę majątkową małżeńską po dokonaniu podziału majątku wspólnego lub po uzyskaniu przez wierzyciela zabezpieczenia, albo zaspokojenia wierzytelności, lub po upływie trzech lat od ustanowienia rozdzielności.
Jak z tego wynika sytuacja wierzyciela w przypadku ustanowienia rozdzielności majątkowej z jego powództwa jest diametralnie lepsza od tej, gdy orzeczenie zapada na żądanie jednego z małżonków. W tym drugim przypadku małżonkowie mogą bowiem, zaraz po ustanowieniu rozdzielności majątkowej, zawrzeć umowę majątkową małżeńską, w której uregulują swoją sytuację majątkową w sposób niekorzystny dla wierzyciela.
Trzeba przy tym zauważyć, że wierzyciel nie będzie miał możliwości wzięcia udziału w postępowaniu wszczętym na skutek pozwu K. Ż., gdyż nie jest stroną tego postępowania. Nie będzie miał również wpływu na jego przebieg oraz dowody, które zostaną przeprowadzone w jego trakcie.
Zdaniem powoda, sprawy ... oraz ... pozostają w związku, o którym mowa w art. 219 k.p.c., a jako takie, powinny zostać połączone celem łącznego rozpoznania. W takiej sytuacji, gdyby Sąd uznał, że w sprawie wystąpił wyjątkowy wypadek uzasadniający ustanowienie rozdzielności majątkowej z dniem wcześniejszym niż dzień wytoczenia powództwa, orzekłby o uwzględnieniu powództwa K. Ż. i oddaleniu żądania Banku; w braku takich przesłanek powództwo K. Ż. zostałoby oddalone, a powództwo Banku uwzględnione. Jak trafnie wskazuje się w piśmiennictwie połączenie, o którym mowa w art. 219 k.p.c., może również dotyczyć spraw toczących się pomiędzy różnymi podmiotami (por. Kazimierz Piasecki, Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz do artykułów 1–366, Tom I , NetLegalis, art. 219, teza 3).

Mając wszystko powyższe na uwadze wnoszę jak na wstępie.Załączniki:
- 2 odpisy zażalenia,
- dowód uiszczenia opłaty od zażalenia.


Kancelaria 2012 all rights reserved
ul. Kwiatowa 14/5, 61-881 Poznań, tel.: 692 326 880