« powrót
Opinia w sprawie postanowień umowy leasingu
12 IX 2013, 16:37:00

Klient Kancelarii zwrócił się z prośbą o sporządzenie opinii prawnej dotyczącej interpretacji postanowień Umowy leasingu (dalej: Umowa) odnoszących się do określenia wysokości czynszów leasingowych oraz opłaty za wznowienie Umowy po jej rozwiązaniu.W szczególności Klient chciał uzyskać odpowiedź na następujące pytania:
1) Czy wysokość czynszów leasingowych określonych w Umowie powinna być ustalana w oparciu o stawkę WIBOR jak dla depozytów 1 – miesięcznych?
2) Czy Leasingodawca był uprawniony do pobrania od Leasingobiorcy opłaty za wznowienie Umowy po jej rozwiązaniu w wysokości przekraczającej kwotę 900 zł netto?

Opinia:
I. [Określenie wysokości czynszów leasingowych]
Zgodnie z pkt. 13 Rozdziału III Umowy, jeżeli w umowie leasingu określono wysokość stawki podstawowej, wówczas wysokość czynszów leasingowych ustalana jest w oparciu o stawkę WIBOR jak dla depozytów 1-miesięcznych, ustalaną jako średnia wartość tej stawki z miesiąca poprzedzającego miesiąc wystawienia faktury (stawka referencyjna) i jest zmienna na zasadach określonych w Umowie. Wysokość pierwszego miesięcznego czynszu leasingowego określa się w Umowie; stawka WIBOR dla depozytów 1-miesięcznych przyjęta do ustalenia jego wysokości jest stawką podstawową. Wysokość kolejnych czynszów leasingowych, dla których wysokość odpowiedniej stawki referencyjnej różni się od stawki podstawowej ulegnie zmianie (obniżeniu lub podwyższeniu), nie więcej jednaj niż to wynika ze zmiany tej stawki. Pozostałe zobowiązania finansowe Leasingobiorcy wobec Leasingodawcy określa harmonogram finansowy.
W pkt. 10a części wstępnej Umowy określono stawkę podstawową na poziomie 4,66%, co odpowiadało stawce WIBOR jak dla depozytów 1-miesięcznych z miesiąca listopada 2011 r., tj. miesiąca poprzedzającego zawarcie Umowy.
Jak z tego wynika, wysokość czynszów leasingowych została określona w oparciu o stawkę WIBOR jak dla depozytów 1-miesięcznych, rozumianą jako średnia wartość tej stawki z miesiąca poprzedzającego miesiąc wystawienia faktury (stawka referencyjna).
Wysokość kolejnych czynszów leasingowych powinna zatem ulegać zmianie (obniżeniu lub podwyższeniu), odpowiednio do zmiany stawki WIBOR jak dla depozytów 1 – miesięcznych. Średnia wartość tej stawki dla sierpnia 2013 r. wynosiła 2,62 %, a zatem była znacznie niższa od tej, która obowiązywała w miesiącu poprzedzającym podpisywanie Umowy (4,66%).

II. [Opłata za wznowienie Umowy]
Zgodnie z pkt. 12 Rozdziału III Umowy opłaty manipulacyjne pobierane są zgodnie z obowiązującą w EFL tabelą opłat i prowizji.
Z tabeli, która została zamieszczona na stronie internetowej EFL, wynika, że opłata za wznowienie Umowy po jej rozwiązaniu wynosi 900 zł netto. Odpowiednio do tego, w piśmie z dnia 22 sierpnia 2013 r., skierowanym do Państwa firmy podano, że w razie niezwłocznego uiszczenia pełnej kwoty zaległości, EFL rozważy możliwość cofnięcia oświadczenia o rozwiązaniu umowy. Jednocześnie zastrzeżono, że „w takim przypadku wraz z najbliższą fakturą dotyczącą opłaty leasingowej zostaną Państwo obciążeni opłatą manipulacyjną w wysokości 900 zł + VAT”.
W treści Umowy oraz tabeli opłat i prowizji brak postanowień, które nakładałyby na Leasingobiorcę obowiązek uiszczenia opłaty manipulacyjnej za wznowienie Umowy w wysokości przekraczającej kwotę 900 zł netto.
Jak z tego wynika, żądanie przez Leasingodawcę zapłaty takiej kwoty nie znajduje podstaw w treści łączącej strony Umowy.
Trzeba jednak pamiętać, że Leasingodawca nie ma obowiązku wznowienia Umowy po jej rozwiązaniu. W przypadku odmowy uiszczania opłaty w kwocie przekraczającej 900 zł netto, Leasingodawca mógłby odmówić jej wznowienia, nawet bez podawania przyczyny.

III. [Wnioski]
1. Wysokość czynszów leasingowych, o których mowa w Umowie, została ustalona w oparciu o stawkę WIBOR jak dla depozytów 1 – miesięcznych. Zgodnie z pkt. 13 Rozdziału III Umowy, wysokość czynszów leasingowych ulega zmianie (obniżeniu lub podwyższeniu) wraz ze zmianą tej stawki.
2. Zgodnie z obowiązującą w EFL tabelą opłat i prowizji opłata za wznowienie Umowy po jej rozwiązaniu wynosi 900 zł netto.
Żądanie przez Leasingodawcę zapłaty przez Leasingobiorcę opłaty za wznowienie Umowy po jej rozwiązaniu w wysokości przekraczającej kwotę 900 zł netto nie znajduje uzasadnienia w treści łączącej strony Umowy.

Autor:
Treść komentarza:

Wybierz obrazek, na którym narysowany jest dom:

Kancelaria 2012 all rights reserved
ul. Jutrzenka 8/31, 60-373 Poznań, tel.: 692 326 880