« powrót
Czy współporęczyciel, który spłaca kredyt, może domagać się zwrotu od pozostałych poręczycieli?
8 XI 2013, 16:29:00

Zdarza się niekiedy, że kredyt, który został poręczony przez kilka osób, zostaje spłacony tylko przez jednego z poręczycieli. Czy poręczyciel, który dokonał takiej spłaty, może domagać się zwrotu od pozostałych poręczycieli?
Zgodnie z art. 881 k.c. w braku odmiennego zastrzeżenia poręczyciel jest odpowiedzialny jak współdłużnik solidarny. W piśmiennictwie wskazuje się zasadnie, że poręczycielowi, który wykonał w całości lub w części zobowiązanie główne, przysługuje roszczenie regresowe wobec pozostałych współporęczycieli (por. System Prawa Prywatnego, t. 8, Prawo zobowiązań – część szczegółowa, red. J. Panowicz – Lipska, § 55, rozdział III; Kodeks cywilny, Komentarz, red. E. Gniewek, NetLegalis, art. 881, teza 6).

Podobnie w orzecznictwie zauważa się, że „W przypadku istnienia kilku poręczycieli, spośród których tylko jeden spełnił świadczenie względem wierzyciela, może on realizować przeciwko pozostałym poręczycielom roszczenia zwrotne na podstawie przepisów o solidarności” (por. wyrok Sądu Najwyższego z 26 sierpnia 1969 r., II CR 429/69, OSN 1970, Nr 5, poz. 93).

Poręczyciel, odpowiadający z dłużnikiem głównym i współporęczycielami wobec wierzyciela stosownie do art. 881 k.c. jak dłużnik solidarny, może, w razie spełnienia świadczenia, dochodzić zwrotu (regresu) od współporęczycieli na zasadach przewidzianych w art. 376 § 1 k.c. Gdy więc współporęczycieli łączy w kwestii rozliczeń między nimi określony stosunek, o zakresie zwrotu rozstrzyga jego treść. W wypadku zaś braku takiego stosunku, miarodajny w tym względzie jest art. 376 § 1 zd. 2 k.c. W takim przypadku poręczyciel, który świadczył wierzycielowi więcej niż wynosi część przypadająca na niego przy podziale długu pomiędzy poręczycieli, ma roszczenia regresowe wobec współporęczycieli (por. wyrok Sądu Najwyższego z 7 listopada 1997 r., II CKN 425/97).

Da się to zilustrować prostym przykładem.

Kredytobiorca K zaciąga kredyt w wysokości 150.000 zł, który zostaje poręczony przez poręczycieli P1, P2 i P3. W związku z brakiem spłaty kredytu, bank wypowiada umowę i wszczyna postępowanie egzekucyjne przeciwko kredytobiorcy oraz poręczycielom. Wobec bezskuteczności egzekucji względem K oraz P1 i P2, całość świadczenia objętego tytułem wykonawczym zostaje ściągnięta od poręczyciela P3.
Część przypadająca na P3 przy podziale długu między poręczycieli wynosiła 50.000 zł, tj. 1/3 ze 150.000 zł. W zakresie, w jakim P3 świadczył ponad kwotę 50.000 zł, przysługuje mu zatem roszczenie regresowe wobec pozostałych współporęczycieli, uprawniające go do domagania się od nich zwrotu w częściach równych (por. art. 376 § 1 zd. 2 k.c.), tj. po 50.000 zł.

Autor:
Treść komentarza:

Wybierz obrazek, na którym narysowany jest dom:

Kancelaria 2012 all rights reserved
ul. Jutrzenka 8/31, 60-373 Poznań, tel.: 692 326 880