« powrót
Opinia w sprawie tzw. nazwy handlowej
22 X 2012, 13:04:00

Określenie „nazwa handlowa” jest określeniem potocznym. W istocie przez pojęcie to należy rozumieć oznaczanie towarów i usług w obrocie gospodarczym za pomocą znaku towarowego.
Pojęcie znaku towarowego definiuje art. 120 ust. 1 - 3 z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2003, Nr 119, poz. 1117, ze zmianami; dalej: Ustawa) jako każde oznaczenie, które można przedstawić w sposób graficzny, jeżeli oznaczenie takie nadaje się do odróżnienia towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa. Znakiem towarowym może być w szczególności wyraz, rysunek, ornament, kompozycja kolorystyczna, forma przestrzenna, w tym forma towaru lub opakowania, a także melodia lub inny sygnał dźwiękowy. Ilekroć w ustawie jest mowa o znakach towarowych - rozumie się przez to także znaki usługowe.Poznań, dnia 16 lutego 2010 r.


„F. Sp. z o.o. w Poznaniu”
(dalej: „F.”)

W odpowiedzi na zapytanie dotyczące trybu i sposobu uzyskania przez „F.” nowej nazwy handlowej, podaję, co następuje:

I. Określenie „nazwa handlowa” jest określeniem potocznym. W istocie przez pojęcie to należy rozumieć oznaczanie towarów i usług w obrocie gospodarczym za pomocą znaku towarowego.
Pojęcie znaku towarowego definiuje art. 120 ust. 1 - 3 z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2003, Nr 119, poz. 1117, ze zmianami; dalej: Ustawa) jako każde oznaczenie, które można przedstawić w sposób graficzny, jeżeli oznaczenie takie nadaje się do odróżnienia towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa. Znakiem towarowym może być w szczególności wyraz, rysunek, ornament, kompozycja kolorystyczna, forma przestrzenna, w tym forma towaru lub opakowania, a także melodia lub inny sygnał dźwiękowy. Ilekroć w ustawie jest mowa o znakach towarowych - rozumie się przez to także znaki usługowe.
Na znak towarowy Urząd Patentowy udziela prawa ochronnego. Czas trwania ochrony znaku towarowego wynosi 10 lat i może być przedłużony o kolejne 10-letnie okresy.

II. Zgłoszenie znaku towarowego musi spełniać określone wymogi formalne. Na zgłoszenie składa się m.in. wniosek o udzielenie prawa ochronnego wraz z opisem znaku towarowego i wskazaniem towarów czy usług, dla których dany znak towarowy jest przeznaczony. Szczegółowe wymogi jakim powinno odpowiadać zgłoszenie, jak również procedura rozpatrywania zgłoszeń określone zostały w art. 138-152 Ustawy oraz w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 lipca 2002 r. w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń znaków towarowych (Dz. U. nr 115, poz. 998, ze zmianami).
Istotnym warunkiem udzielenia prawa ochronnego na dany znak towarowy jest uiszczenie całej należnej za 10 lat ochrony opłaty. Jak już wcześniej zaznaczono prawo ochronne może być przyznawane także na dalsze okresy 10-letnie pod warunkiem, że dany znak towarowy jest stosowany, a zgłaszający uiści opłatę. Zasady uiszczenia opłat i ich wysokość w przypadku zgłoszenia znaku towarowego, określają przepisy art. 222 – 227 Ustawy oraz wydane na ich postawie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 2001 roku w sprawie opłat związanych z ochroną wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych (Dz. U. Nr 90, poz. 1000, ze zmianami).
Stosownie do wymienionych przepisów jednorazowa opłata za zgłoszenie znaku towarowego do trzech klas towarowych według obowiązującej klasyfikacji towarów i usług wynosi 550 zł. Opłata okresowa za 10 – letni okres ochrony, do trzech klas towarowych według obowiązującej klasyfikacji towarów, za każdą klasę, wynosi natomiast 450 zł.
Po upływie 3 miesięcy od dnia zgłoszenia znaku towarowego Urząd Patentowy dokonuje ogłoszenia tego znaku w Biuletynie Urzędu Patentowego. Od dnia ogłoszenia osoby trzecie mogą zapoznać się ze wskazanym w zgłoszeniu znakiem towarowym oraz wykazem towarów, dla których znak jest przeznaczony, jak też zgłaszać do Urzędu Patentowego uwagi co do istnienia okoliczności uniemożliwiających udzielenie prawa ochronnego.

III. Wydanie decyzji o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy następuje po sprawdzeniu przez Urząd Patentowy spełnienia ustawowych warunków wymaganych dla uzyskania ochrony, jak też braku istnienia ustawowych przesłanek wykluczających udzielenie prawa ochronnego na dany znak towarowy. Należy zaznaczyć, iż brak uiszczenia opłaty spowoduje stwierdzenie przez Urząd Patentowy wygaśnięcia decyzji o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy.
Udzielone prawo ochronne na znak towarowy podlega wpisowi do rejestru znaków towarowych. Na dowód udzielenia ochrony wydaje się świadectwo ochronne na znak towarowy. Uprawniony może również wskazać, że jego znak został zarejestrowany, poprzez umieszczenie w sąsiedztwie znaku towarowego litery "R" wpisanej w okrąg.
O udzielonych prawach ochronnych na znak towarowy ogłasza się w Wiadomościach Urzędu Patentowego.
Podkreślić należy, że stroną w postępowaniu przed Urzędem Patentowym w sprawie uzyskania prawa ochronnego jest zgłaszający (art. 235 Ustawy). W imieniu zgłaszającego, który nie jest osobą fizyczną może działać tylko rzecznik patentowy (art. 236 ust 1 Ustawy). Przepis ten wprowadza zasadę względnego przymusu rzeczniowskiego. Oznacza ona, że w powyższych sprawach strona może działać samodzielnie, ale jeżeli chce wyznaczyć pełnomocnika, może nim być wyłącznie rzecznik patentowy.

IV. Na listę rzeczników patentowych może być wpisana osoba, która:
  1. posiada obywatelstwo polskie,
  2. ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych,
  3. jest nieskazitelnego charakteru i swym dotychczasowym zachowaniem daje rękojmię prawidłowego wykonywania zawodu rzecznika patentowego,
  4. ukończyła magisterskie studia wyższe o kierunku przydatnym do wykonywania zawodu rzecznika patentowego, w szczególności techniczne lub prawnicze,
  5. odbyła aplikację rzecznikowską na warunkach określonych w ustawie i złożyła egzamin kwalifikacyjny przed Komisją Egzaminacyjną.
O ile postanowienia umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, przewidują możliwość ubiegania się o wpis na listę rzeczników patentowych osób posiadających inne niż polskie obywatelstwo, osoba taka, spełniająca warunki określone w pkt 2-5, może być wpisana na tę listę, jeżeli wykaże, że włada językiem polskim w mowie i piśmie, w stopniu niezbędnym do prawidłowego wykonywania zawodu rzecznika patentowego.

V. Mając wszystko powyższe na uwadze należy uznać, że „F.” może uzyskać prawo ochronne na znak towarowy (usługowy), który zostanie zastrzeżony dla oferowanych przez „F.” usług. Stroną w postępowaniu przed Urzędem Patentowym w sprawie uzyskania takiego prawa jest „F.”, którego pełnomocnikiem może być tylko rzecznik patentowy.


Kancelaria 2012 all rights reserved
ul. Jutrzenka 8/31, 60-373 Poznań, tel.: 692 326 880