5 VI 2020, 08:00:00
Klient Kancelarii zwrócił się o wydanie opinii prawnej w sprawie ubezpieczenia leasingowanego przez siebie samochodu. Jak wynikało z przedstawionego stanu faktycznego, klient, niezadowolony z oferty ubezpieczenia otrzymanej z towarzystwa leasingowego, zdecydował się na samodzielne ubezpieczenie pojazdu. Niestety, mimo zgłoszenia tego faktu do leasingodawcy jeszcze przed upływem terminu obowiązywania poprzedniej polisy, towarzystwo leasingowe stwierdziło naruszenie postanowień umowy, odmówiło przyjęcia polisy klienta i obciążyło go dodatkowymi kosztami ubezpieczenia.
Poniżej, ku przestrodze, fragment opinii Kancelarii sporządzonej w tej sprawie.
12 IX 2013, 16:37:00
Klient Kancelarii zwrócił się z prośbą o sporządzenie opinii prawnej dotyczącej interpretacji postanowień Umowy leasingu (dalej: Umowa) odnoszących się do określenia wysokości czynszów leasingowych oraz opłaty za wznowienie Umowy po jej rozwiązaniu.
6 II 2013, 16:57:00
Klient Kancelarii zwrócił się z prośbą o wydanie opinii dotyczącej egzekucji prowadzonej ze świadczenia emerytalno – rentowego. W szczególności chciał uzyskać odpowiedź na pytanie,czy wierzyciel, któremu przypada kwota mniejsza niż 20 zł zostanie uwzględniony w planie podziału.
22 X 2012, 13:10:00
W § 2 ust. 7 wskazano, że czynsz dzierżawny może ulec zmianie na mocy jednostronnego oświadczenia wydzierżawiającego. Jest to rozwiązanie niekorzystne dla dzierżawcy. „G.” nie będzie miał wpływu na ustalenie nowej stawki czynszu. W umowie nie przewidziano także trybu umożliwiającego „G.”, w przypadku braku akceptacji nowego czynszu, wypowiedzenia umowy.
22 X 2012, 13:04:00
Określenie „nazwa handlowa” jest określeniem potocznym. W istocie przez pojęcie to należy rozumieć oznaczanie towarów i usług w obrocie gospodarczym za pomocą znaku towarowego.
Pojęcie znaku towarowego definiuje art. 120 ust. 1 - 3 z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2003, Nr 119, poz. 1117, ze zmianami; dalej: Ustawa) jako każde oznaczenie, które można przedstawić w sposób graficzny, jeżeli oznaczenie takie nadaje się do odróżnienia towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa. Znakiem towarowym może być w szczególności wyraz, rysunek, ornament, kompozycja kolorystyczna, forma przestrzenna, w tym forma towaru lub opakowania, a także melodia lub inny sygnał dźwiękowy. Ilekroć w ustawie jest mowa o znakach towarowych - rozumie się przez to także znaki usługowe.
Kancelaria 2012 all rights reserved
ul. Jutrzenka 8/31, 60-373 Poznań, tel.: 692 326 880