22 X 2012, 12:52:00
Uchwałą nr 11/2008 Zgromadzenie Wspólników „W.” Sp. z o.o. w A. większością 29.160 głosów za uchwałą, uchwaliło zezwolić Zarządowi spółki na nabycie przez spółkę od Jana W., w celu umorzenia w przyszłości, 3.000 udziałów w spółce, z tym zastrzeżeniem, że umorzenie udziałów winno nastąpić nie później niż w ciągu jednego roku od dnia ich nabycia przez spółkę. Zgromadzenie Wspólników zobowiązało jednocześnie Zarząd do zwołania Zgromadzenia Wspólników, na którym zostanie podjęta uchwała o dobrowolnym umorzeniu udziałów najszybciej jak zajdą warunki do umorzenia udziałów z czystego zysku, przy czym nie później niż w ciągu jednego roku od dnia nabycia własnych udziałów przez spółkę.
22 X 2012, 12:49:00
Zgodnie z art. 99 ukwh, gdy wierzytelność zabezpieczona hipoteką jest wymagalna, a wierzyciel dopuszcza się zwłoki albo też zaspokojenie go napotyka trudności, hipoteka wygasa, jeżeli właściciel nieruchomości złoży zabezpieczoną kwotę do depozytu sądowego, zrzekając się uprawnienia do odebrania jej z powrotem. Wykreślenie hipoteki następuje na wniosek właściciela nieruchomości na podstawie prawomocnego postanowienia sądu o zezwoleniu na złożenie do depozytu sądowego oraz dowodu wpłaty zabezpieczonej kwoty do depozytu sądowego ze zrzeczeniem się odebrania jej z powrotem.
22 X 2012, 12:37:00
B. Sp. z o.o. w Poznaniu (dalej: „B”) zwróciła się do Kancelarii z prośbą o sporządzenie opinii prawnej dotyczącej podróży służbowych. W szczególności klient chciał uzyskać odpowiedź na pytanie, czy pracownik zatrudniony w B. potrzebuje dokumentu w postaci polecenia wyjazdu służbowego (delegacji) do wykonywania pracy w innym oddziale. W „Karcie zadań i odpowiedzialności” pracownika widnieje adnotacja „B. Oddział W.”, a pracownik jest kierowany do pracy w Oddziale w G.
Kancelaria 2012 all rights reserved
ul. Jutrzenka 8/31, 60-373 Poznań, tel.: 692 326 880