Cennik

Wysokość wynagrodzenia za prowadzenie sprawy ustalana jest w umowie z klientem (wzory umów o zastępstwo procesowe oraz o obsługę prawną znajdują się w zakładce „Cennik - Dokumenty do pobrania”) przy uwzględnieniu m.in. stopnia trudności i złożoności sprawy oraz koniecznego nakładu pracy.

Koszt porady prawnej to 200 zł

Wysokość wynagrodzenia za poprowadzenie sprawy o zapłatę jest ustalana w oparciu o Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 1804).

Wynagrodzenie na rzecz Kancelarii nie obejmuje wydatków ponoszonych w związku z prowadzeniem sprawy, tj. kosztów opłat sądowych, opłat skarbowych, kosztów sporządzenia opinii biegłych lub kosztów dojazdu do sądu mającego siedzibę poza Poznaniem. Koszty te są pokrywane przez klienta.

W przypadku zlecenia sprawy do poprowadzenia, koszt pierwszej porady jest zaliczany na poczet wynagrodzenia z tytułu zastępstwa w postępowaniu sądowym.

Jeżeli klient nie jest w stanie ponieść kosztów wynagrodzenia bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny, istnieje możliwość wystąpienia do sądu z wnioskiem o ustanowienie pomocy prawnej z urzędu. W przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia sądu, Kancelaria reprezentuje klienta na koszt Skarbu Państwa.
Kancelaria 2012 all rights reserved
ul. Jutrzenka 8/31, 60-373 Poznań, tel.: 692 326 880