« powrót
Zgromadzenie Wspólników OKOPOWA INVEST SP. z o.o.
18 I 2023, 13:25:00

W zeszłym piątek (13.01.2023 r.) Kancelaria reprezentowała jednego z klientów na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników OKOPOWA INVEST Sp. z o.o. w Warszawie. Kancelaria jako jedyna głosowała przeciwko uchwale dotyczącej umorzenia udziałów należących do wspólników mniejszościowych. Dlaczego właśnie w taki sposób głosowaliśmy?
Wyjaśnienie znajdziecie w treści niniejszego wpisu.
Nabycie udziałów od MAGNITAR S.A.

Na początek kilka słów tytułem wstępu. Skąd w ogóle powstała konieczność zastępstwa klienta na Zgromadzeniu Wspólników Okopowa Invest Sp. z o.o. ?

Na podstawie Umowy sprzedaży udziałów z dnia 21 lipca 2021 r. (dalej: „Umowa”) Klient nabył od MAGNITAR S.A. udziały w kapitale zakładowym OKOPOWA INVEST Sp. z o.o. w Warszawie (dalej: „Udziały”).

Zgodnie z § 2 ust. 1 Umowy MAGNITAR S.A. zobowiązał się do spowodowania umorzenia ww. Udziałów przez OKOPOWA INVEST Sp. z o.o. w Warszawie w terminie dwunastu miesięcy od dnia zawarcia Umowy. Umorzenie Udziałów miało nastąpić za kwotę odpowiadającą cenie uiszczonej za Udziały, powiększonej o wynagrodzenie procentowe.

W dniu 24 września 2021 r. Okopowa Invest Sp. z o.o. w Warszawie dokonała wpłaty na rzecz Klienta kwoty odpowiadającej wysokości skapitalizowanego oprocentowania za okres od dnia 22 września 2020 r. do dnia 21 lipca 2021 r.

Pozostała kwota, odpowiadająca cenie za nabyte udziały, powiększonej o wynagrodzenie procentowe, miała zostać uiszczona do 21 lipca 2022 r.

Termin ten nie został dotrzymany.

W związku z powyższym Klient wielokrotnie kontaktował się mailowo z Prezesem Zarządu MAGNITAR S.A. Panem Łukaszem Tłoczyńskim celem wyjaśnienia zaistniałej sytuacji oraz spowodowania przez MAGNITAR S.A. umorzenia Udziałów przez OKOPOWA INVEST Sp. z o.o. w Warszawie i zapłaty ceny sprzedaży.

W odpowiedzi na powyższe wezwanie Prezes Zarządu MAGNITAR S.A. poinformował Klienta, że powinien on kierować swoje roszczenia do OKOPOWA INVEST Sp. z o.o.

Klient, nie zgadzając się z zasadnością powyższego stanowiska, wezwał do zapłaty zarówno MAGNITAR S.A., jak i OKOPOWA INVEST Sp. z o.o.

Także i te wezwania pozostały odpowiedzi.

Dopiero po skierowaniu do MAGNITAR S.A. ostatecznego przedsądowego wezwania do zapłaty, Spółka odpowiedziała na nie w następujący sposób (odpowiedź nastąpiła po ponad miesiącu oczekiwania, już po wytoczeniu przeciwko niej powództwa):

"MAGNITAR, celem wywiązania się z obowiązku spowodowania umorzenia udziałów kupującego przez OKOPOWA INVEST Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (...) wystosowała w trybie art. 236 § 1 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (...) do Okopowa INVEST Sp. z o.o. żądanie zwołania Zgromadzenia Wspólników, wskazując jako punkt porządku obrad podjęcie uchwały w przedmiocie nabycia przez OKOPOWA INVEST udziałów własnych od wspólników mniejszościowych OKOPOWA INVEST, co do których zapadł termin wykupu udziałów w celu ich umorzenia."

W związku z powyższym MAGNITAR S.A. wskazała, że wywiązała się z obowiązku wynikającego z umowy sprzedaży udziałów zawartej z Klientem Kancelarii.

Zaraz po powyższej odpowiedzi na wezwanie do zapłaty, do Klienta wpłynęła informacja o zwołaniu Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników OKOPOWA INVEST Sp. z o.o.

Mając powyższe na uwadze, dla zabezpieczenia interesów Klienta konieczny stał się udział reprezentanta Kancelarii na ww. Zgromadzeniu.

Przebieg Zgromadzenia

Przebieg Zgromadzenia był dość burzliwy. Oprócz udziałowca większościowego MAGNITAR S.A., stawili się bowiem także udziałowcy mniejszościowi, będący w sytuacji zbliżonej do Klienta (tzn. posiadający udziały w OKOPOWA INVEST Sp. z o.o.).

Nieco ironicznie można powiedzieć, że pierwszy sukces, jaki udało nam się odnieść, to ustalenie dokładnego miejsca odbycia Zgromadzenia Wspólników. W zaproszeniu, które otrzymał Klient, była bowiem mowa jedynie o adresie przy Rondzie ONZ 1. Jak wiadomo, jest to biurowiec, w którym znajduje się kilkadziesiąt biur. Co za tym idzie, w oparciu o samo zaproszenie, nie sposób było ustalić konkretnego miejsca odbycia Zgromadzenia. Dopiero, udając się dzień wcześniej pod wskazany adres, uzyskano informację, że Zgromadzenie odbędzie się w biurze MAGNITAR S.A. na 20 piętrze biurowca przy Rondzie ONZ 1.

Wbrew wynikom finansowym OKOPOWA INVEST Sp. z o.o., która odnotowała stratę w 2022 r., udziałowiec większościowy MAGNITAR S.A. głosował za przyjęciem sprawozdania finansowego OKOPOWA INVEST Sp. z o.o. oraz sprawozdania z działalności Zarządu. Udzielono także absolutorium Członkowi Zarządu Panu Erwinowi Skolkowskiemu. Udziałowcy mniejszościowi głosowali w tych sprawach w większości przeciwko lub wstrzymywali się od głosu.

Wreszcie, przystąpiono do głosowania nad najważniejszą tego dnia uchwałą, tj. Uchwałą nr 7 w sprawie umorzenia udziałów należących do wspólników mniejszościowych. Treść tej uchwały wywołała szczególne kontrowersje wśród głosujących. Domagano się wyjaśnienia jej treści oraz wiążących się z nią skutków prawnych. Niestety, wyjaśnień takich nie udzielono.

Dlaczego głosowaliśmy przeciwko uchwale?

Głosowaliśmy przeciwko uchwale, gdyż nie określa ona w sposób precyzyjny terminu zapłaty za poszczególne udziały. Znalazło się w niej jedynie bardzo ogólnikowe stwierdzenie, zgodnie z którym Spółka "będzie nabywać udziały zgodnie z terminami zapadalności wykupu udziałów w celu ich umorzenia". Z powyższego w żaden sposób nie wynika, czy i kiedy udziały takie zostaną spłacone. Spółka opóźnia się z nabyciem udziałów Klienta już od lipca 2022 r. Klient nie został do tej pory w żaden sposób poinformowany, kiedy otrzyma zapłatę za nabyte udziały. Korespondencja kierowana na adres Spółki pozostaje bez odpowiedzi.

Dodatkowo, w treści uchwały nie podano, w jaki sposób nastąpi sfinansowanie wykupu udziałów przez Spółkę. Zgodnie z przedstawionym na Zgromadzeniu Wspólników sprawozdaniem finansowym, OKOPOWA INVEST Sp. z o.o. odnotowała w 2022 r. stratę w wysokości 4. 374, 69 zł. Aktywa i pasywa Spółki zamykają się natomiast sumą 194.450, 10 zł. Jest zatem jasne, że OKOPOWA INVEST Sp. z o.o. nie posiada środków, które umożliwiłyby jej umorzenie udziałów własnych i zapłatę ceny za te udziały. Na Zgromadzeniu Wspólników nie wyjaśniono w żaden sposób, skąd Spółka zamierza pozyskać środki na spłatę swoich udziałowców. 

Trzeba przy tym pamiętać, że udziały Spółki były sprzedawane przez MAGNITAR S.A. za kwotę 5.000 zł za jeden udział. Zakładając że wspólnicy mniejszościowi posiadają 921 udziałów, wykupienie ich za cenę nabycia wiąże się z obowiązkiem zapłaty przez OKOPOWA INVEST kwoty 4.605 000 zł!!! (bez wynagrodzenia procentowego).

Dlatego właśnie głosowaliśmy przeciwko przyjęciu uchwały nr 7. Nie daje bowiem ona wspólnikom mniejszościowym żadnych gwarancji zaspokojenia ich roszczeń wynikających z faktu nabycia udziałów w OKOPOWA INVEST.

Podmiotem, który zobowiązał się do spowodowania umorzenia udziałów oraz zapłaty za nie wynagrodzenia, jest natomiast MAGNITAR S.A. 

Z tego też względu Klient Kancelarii zdecydował się na wytoczenie powództwa o odszkodowanie bezpośrednio przeciwko MAGNITAR S.A. Postępowanie takie toczy się już przed Sądem Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu.

O dalszych postępach w sprawie Kancelaria będzie informowała w kolejnych wpisach na blogu.


Autor:
Treść komentarza:

Wybierz obrazek, na którym narysowany jest dom:


Kancelaria 2012 all rights reserved
ul. Jutrzenka 8/31, 60-373 Poznań, tel.: 692 326 880
W ramach naszych serwisów internetowych stosujemy pliki cookies. Używamy cookies, żeby zrozumieć w jaki sposób użytkownicy korzystają z witryny i dostosować ją tak, aby korzystanie z niej było dla nich przyjemniejsze i ciekawsze. Stosujemy cookies także w celach reklamowych i statystycznych. Cookies mogą być również stosowane przez współpracujących z nami reklamodawców oraz przez firmy badawcze.W każdej chwili mogą Państwo zmienić swoje ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczone w Państwa urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje dotyczące stosowanie cookies, w tym możliwości dokonania zmiany ustawień w zakresie cookies znajdą Państwo w naszej "Polityce Prywatności". OK, rozumiem