Separacja

Sporządzamy wnioski o orzeczenie separacji i o zniesienie separacji. Pomagamy w zgromadzeniu niezbędnej dokumentacji oraz reprezentujemy klienta podczas rozpraw sądowych.


Najczęściej zadawane pytania (FAQ):

Ile wynosi opłata od pozwu o separację?
Opłata od pozwu o separację wynosi 600 zł. 

W razie zasądzenia alimentów na rzecz małżonka w orzeczeniu kończącym postępowanie w instancji, pobiera się od małżonka zobowiązanego opłatę stosunkową od zasądzonego roszczenia, a w razie nakazania eksmisji jednego z małżonków albo podziału wspólnego majątku pobiera się także opłatę w wysokości przewidzianej od pozwu lub wniosku w takiej sprawie.

Ile wynosi opłata od wniosku o separację na zgodne żądanie małżonków?
Opłata od wniosku o separację na zgodne żądanie małżonków wynosi 100 zł.

Jakie są przesłanki orzeczenia separacji?
Przesłanką pozytywną orzeczenia separacji jest zupełny, ale nie trwały, rozkład pożycia małżeńskiego.
Jednakże mimo zupełnego rozkładu pożycia orzeczenie separacji nie jest dopuszczalne, jeżeli:

1) wskutek niej miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków albo

2) jeżeli z innych względów orzeczenie separacji byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.

Jeżeli małżonkowie nie mają wspólnych małoletnich dzieci, sąd może orzec separację na podstawie zgodnego żądania małżonków.

Jakie są skutki orzeczenia separacji?
Orzeczenie separacji ma skutki takie jak rozwiązanie małżeństwa przez rozwód, za wyjątkiem:

1) możliwości zawarcia kolejnego małżeństwa – zawarcie małżeństwa po orzeczeniu separacji nie jest możliwe,

2) obowiązku wzajemnej pomocy – małżonkowie pozostający w separacji są obowiązani do wzajemnej pomocy, ale tylko wówczas, gdy wymagają tego względy słuszności,

3) wygaśnięcia obowiązku dostarczania środków utrzymania przez jednego z małżonków pozostających w separacji drugiemu małżonkowi -  w odniesieniu do małżonków separowanych nie znajduje zastosowania regulacja, zgodnie z którą roszczenie alimentacyjne wygasa, gdy uprawniony zawiera związek małżeński - małżonkowie separowani nie mogą zawierać nowych małżeństw; kolejną podstawą wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego, wyłączoną wobec małżonków separowanych, jest upływ 5-letniego terminu od orzeczenia separacji w sytuacji, gdy zobowiązanym jest małżonek niewinny rozkładu pożycia; 

4) powrotu do nazwiska sprzed zawarcia małżeństwa – powrót taki nie jest możliwy.
Kancelaria 2012 all rights reserved
ul. Jutrzenka 8/31, 60-373 Poznań, tel.: 692 326 880