« powrót
Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku - wzór
28 IX 2014, 16:24:00

Zgodnie z art. 1025 k.c. sąd na wniosek osoby mającej w tym interes stwierdza nabycie spadku przez spadkobiercę. Notariusz na zasadach określonych w przepisach odrębnych sporządza akt poświadczenia dziedziczenia. Domniemywa się, że osoba, która uzyskała stwierdzenie nabycia spadku albo poświadczenie dziedziczenia, jest spadkobiercą. Przeciwko domniemaniu wynikającemu ze stwierdzenia nabycia spadku nie można powoływać się na domniemanie wynikające z zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia.Poznań, dnia ...


Sąd Rejonowy
Wydział ...
Ul. ...
...

Wnioskodawca: ...
ul. ...
...

Uczestnicy: 1. ...
ul. ...
...

2. ...
ul. ...
...

Wniosek
o stwierdzenie nabycia spadku

Wnoszę o:
I. stwierdzenie, że spadek po ..., zmarłym w dniu ... r. w ..., ostatnio zamieszkałym w ..., nabyli na mocy ustawy: wnioskodawca ... oraz uczestnik postępowania ..., jako dzieci spadkodawcy; a także ..., jako żona spadkodawcy − każde w 1/3 części;
II. zasądzenie od uczestników na rzecz wnioskodawcy zwrotu kosztów postępowania według norm przepisanych.

Uzasadnienie
Spadkodawca ..., ostatnio zamieszkały w ..., zmarł w dniu ... r. w ... .

Dowód: odpis skrócony aktu zgonu spadkodawcy

Do kręgu spadkobierców ustawowych po zmarłym należą: wnioskodawca ... (córka) oraz uczestnicy postępowania: ... (syn) i ... (żona). Każde z nich dziedziczy spadek w 1/3 części.

Dowód: odpis skrócony aktu urodzenia uczestnika ...
odpis skrócony aktu urodzenia wnioskodawcy ...
odpis skrócony aktu małżeństwa wnioskodawcy ...
odpis skrócony aktu małżeństwa uczestnika ...

Poza wymienionymi we wniosku uczestnikami postępowania innych spadkobierców nie ma. Spadkodawca nie pozostawił żadnych testamentów.

Dowód: zapewnienie spadkowe, które zostanie złożone na rozprawie

W skład spadku nie wchodzi gospodarstwo rolne.

Dowód: przesłuchanie uczestników

Podstawę prawną wniosku stanowi przepis art. 931 § 1 k.c.

W tym stanie rzeczy wniosek niniejszy jest konieczny i uzasadniony.
Załączniki:
- dowód uiszczenia opłaty sądowej w wysokości 50 zł,
- odpis skrócony aktu zgonu,
- odpis skrócony aktu urodzenia uczestnika ...,
- odpis skrócony aktu urodzenia wnioskodawcy ...,
- odpis skrócony aktu małżeństwa wnioskodawcy ...,
- odpis skrócony aktu małżeństwa uczestnika ...,
- dwa odpisy wniosku i załączników.


Autor:
Treść komentarza:

Wybierz obrazek, na którym narysowany jest dom:

Kancelaria 2012 all rights reserved
ul. Jutrzenka 8/31, 60-373 Poznań, tel.: 692 326 880