« powrót
Zarzuty apelacji w sprawie o alimenty
6 III 2015, 16:30:00

Zgodnie z art. 368 § 1 apelacja powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego, a ponadto zawierać:
1) oznaczenie wyroku, od którego jest wniesiona, ze wskazaniem, czy jest on zaskarżony w całości czy w części;
2) zwięzłe przedstawienie zarzutów;
3) uzasadnienie zarzutów;
4) powołanie, w razie potrzeby, nowych faktów i dowodów oraz wykazanie, że ich powołanie w postępowaniu przed sądem pierwszej instancji nie było możliwe albo że potrzeba powołania się na nie wynikła później;
5) wniosek o zmianę lub o uchylenie wyroku z zaznaczeniem zakresu żądanej zmiany lub uchylenia.
W sprawach o prawa majątkowe należy oznaczyć wartość przedmiotu zaskarżenia.Poznań, dnia ...Sąd Okręgowy w Poznaniu
Wydział XV Cywilny – Odwoławczy
Al. Marcinkowskiego 32
61-745 Poznań

- za pośrednictwem

Sądu Rejonowego
Poznań – Nowe Miasto i Wilda
w Poznaniu
IV Wydział Rodzinny i Nieletnich
ul. Szyperska 14
61-745 Poznań


Powódka: ...
repr. przez matkę ...
Ul. ...
...

Pozwany: ...
Ul. ...
...
repr. przez radcę prawnego
Michała Mikołajczaka
Kancelaria Radcy Prawnego
Ul. Kwiatowa 14/5
61-881 Poznań


Sygn. akt ...

Wartość przedmiotu zaskarżenia: 4.800 zł

Apelacja pozwanego
od wyroku Sądu Rejonowego Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu z dnia ..., sygn. akt ..., doręczonego pełnomocnikowi pozwanego w dniu ...

Działając w imieniu i na rzecz pozwanego, z powołaniem się na uwierzytelniony odpis pełnomocnictwa, który znajduje się w aktach sprawy, zaskarżam wyrok Sądu Rejonowego Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu z dnia ..., sygn. akt ..., w części, tj. co do punktu 1 w zakresie, w jakim Sąd zasądził od pozwanego alimenty ponad kwotę 500 zł miesięcznie oraz co do punktu 2 w zakresie, w jakim Sąd obciążył pozwanego kosztami sądowymi ponad kwotę 300 zł.

Zaskarżonemu orzeczeniu zarzucam:

1) błąd w ustaleniach faktycznych polegający na bezzasadnym przyjęciu, że łączna kwota wydatków ponoszonych przez pozwanego na utrzymanie nie przekracza 1.100 zł miesięcznie, podczas gdy z materiału dowodowego zebranego w toku sprawy wynika, że pozwany przeznacza na swoje utrzymanie kwotę co najmniej 1.826 zł miesięcznie,

2) naruszenie art. 233 § 1 k.p.c. poprzez jego niewłaściwe zastosowanie polegające na bezzasadnej odmowie dania wiary twierdzeniom pozwanego w zakresie wynajęcia przez niego pokoju, w sytuacji, gdy pozwany przedstawił umowę, z której wynika, że pokój taki wynajął, wpłacił kaucję w wysokości 500 zł oraz uiścił kwotę jednomiesięcznego czynszu, również w wysokości 500 zł,

3) naruszenie art. 135 § 1 k.r.o. poprzez jego niewłaściwe zastosowanie polegające na nieuwzględnieniu przy określaniu zakresu świadczeń alimentacyjnych, do których zobowiązany jest pozwany, jego zarobkowych i majątkowych możliwości, a w szczególności faktu, że łączna kwota wydatków ponoszonych przez pozwanego miesięcznie wynosi co najmniej 1.826 zł, a nie, tak jak przyjął Sąd Rejonowy, nie więcej jak 1.100 zł.

Mając to wszystko na uwadze, wnoszę o:

1) zmianę zaskarżonego orzeczenia i oddalenie pozwu w zakresie alimentów w części przekraczającej kwotę 500 zł miesięcznie oraz obniżenie kwoty kosztów sądowych, do których zapłaty jest zobowiązany pozwany, z 540 zł do 300 zł,

2) zasądzenie od pozwanej na rzecz powoda zwrotu kosztów postępowania według norm przepisanych,

ewentualnie

3) uchylenie zaskarżonego orzeczenia i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania przez Sąd Rejonowy.

Dodatkowo wnoszę również o:

1) zwolnienie pozwanego z obowiązku uiszczenia opłaty od apelacji, gdyż nie jest on w stanie ponieść jej bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie oraz rodziny (oświadczenie pozwanego o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania stanowi załącznik do apelacji),

2) przeprowadzenie dowodu z protokołu zdawczo – odbiorczego z dnia ... podpisanego przez matkę pozwanego – ... na okoliczność wielkości lokalu należącego do matki pozwanego.

Kancelaria 2012 all rights reserved
ul. Jutrzenka 8/31, 60-373 Poznań, tel.: 692 326 880
W ramach naszych serwisów internetowych stosujemy pliki cookies. Używamy cookies, żeby zrozumieć w jaki sposób użytkownicy korzystają z witryny i dostosować ją tak, aby korzystanie z niej było dla nich przyjemniejsze i ciekawsze. Stosujemy cookies także w celach reklamowych i statystycznych. Cookies mogą być również stosowane przez współpracujących z nami reklamodawców oraz przez firmy badawcze.W każdej chwili mogą Państwo zmienić swoje ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczone w Państwa urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje dotyczące stosowanie cookies, w tym możliwości dokonania zmiany ustawień w zakresie cookies znajdą Państwo w naszej "Polityce Prywatności". OK, rozumiem